حاج سید ملک

این خانه در کنار خانه آقازاده و در محله دروازه میدان واقع شده است. از نکات جالب این مجموعه ارتباط کالبدی این دو بنا از طریق ساباطی است که بر روی کوچه ای که میان این دوخانه قراردارد بوجود آمده است. این ارتباط به خاطر وجود ریشه های خویشاوندی بین ساکنین در منزل ایجاد شده است. در این بنا نیز مثل خانه آقازاده و متناوب با اصول کلی جانمایی فضاها درخانه های مسکونی قدیم قسمت تابستان نشین و بادگیرخانه در جبهه شمالی قرار گرفته است علت آن را می توان در نظر گرفتن قسمتهایی از بستر که در آن لایه سنگ طبیعی وجود دارد برای برپایی و ساخت فضاهای مرتفع تر و حجیم تر مثل سرسرا و بادگیر دانست در کنار آن می توان گوشه چشمی هم به فضای چشم و هم چشمی میان اعیان خصوصاً در محلات اعیان نشین مثل دروازه میدان داشت که استفاده از هر ویژگی و دارایی متفاوتی را توجیه و الزام می کرد. در این خانه نیز نهایت زیبایی و بهره گیری از مصالح غالب منطقه مثل گچ و گل را می توان دید و نمود آن دردم گیریهای گچی، مقرنسهای ساده اما زیبا و اندودهای نرم کاهگل قابل مشاهده است.