خانه صولت

قدمت اين خانه که در بافت قديم شهر ابرکوه، در محله اي به نام دروازه ميدان قرار دارد به اوايل دوره قاجار بازمي گردد درب ورودي آن رو به مشرق باز مي شود و سر درب ورودي خانه، بلند و با شکوه و داراي گچبري و مقرنس هاي بسيار زيبا است و به وسيله يک دالان طولاني به حياط مربوط مي گردد. در کنار مدخل ورودي، يک حياط خلوت براي اقامت خدمه قرار دارد. کف راهرو و حياط با قلوه سنگهايي فرش شده است. حياط شامل ساختمان اصلي در سمت غرب است که يک ايوان در نماي آن ديده مي شود. دور تا دور حياط نيز ساختمانهايي بنا گرديده است. ساختمان دو طبقه بوده و گچ بريهاي زيبايي در ايوان و بر روي سر ستونها ديده مي شود. سبک ساختماني اين بنا شبيه به بناهاي دوره زنديه است که شامل يک تالار در وسط و کفشکن هايي در اطراف مي باشد.در انتهاي حياط يک حوض قرار دارد که لبه ها و پاشويه آن با قطعات سنگ يکپارچه حجاري شده تزيين شده است. مساحت اين خانه دو طبقه در حدود يک هزار متر مربع مي باشد.بناي مذکور در تاريخ 75/11/24 ذيل شماره 1839 به ثبت ملي رسيد. در حال حاضر موزه مردم شناسي ابركوه در اين خانه قرار دارد.