خانه موسوی

خانه موسوی در محله دروازه میدان و در همسایگی خانه حاج سید ملک و خانه آقازاده واقع است. این خانه نیز دارای حیاط مرکزی و حوض سنگی است و اطراف این حیاط در 3 جبهه فضاها سرپوشیده و اتاقهای ساخته شده است.

از ویژگیهای خاص بنا استفاده از فرم هشت ضلعی پیش آمده برای بروارهای Barvar (دوفضای دوسوی سرسرا) سراسری جنوبی است برفراز این جبهه دو فضای پشت سرسرا(طنبی Tanabe) بادگیر عریض و زیبای بنا واقع شده است.

اندازه و تقسیم بندی فضاهای این خانه مثل اغلب خانه های سنتی فلات مرکزی از پیمون و اندازه 3 دری و 5 دری پیروی می کند به این شکل که فضاهای اصلی مثل طنبی اغلب 5 دری و اتاقهای دو سوی سرسرا و جبهه های دیگر 3 دری اند از ویژگیهای خاص دیگر این بنا استفاده از سیم گل(اندود کاهگل بسیار نرم برای نماهای داخل) برای نماهای روبه حیاط و دیوارهای بلندی که گرداگرد بام برای بیشتر کردن امنیت و جلوگیری از دید مستقیم را نام برد. قدمت این بنا نیز مثل مجموعه ای که در آن واقع شده قاجاری است.