قلعه رباط

در سمت شمال غربي شهرستان و در مسير راه ابرکوه به اصفهان زمين وسيعي است که به نام اراضي رباط شهرت دارد و به نام «قلعه رباط» معروف است و در حال حاضر، داراي ديوارهاي بلند و قطور با برج هايي زيبا و مرتفع است که بنايش از خشت و گل بوده و به جز آثاري از چند قبر قديمي، بنايي در آن ديده نمي شود. اين قلعه براي استراحت کاروانيان در سر راه جاده ابريشم قرار داشته است.

زرکوب شيرازي درباره اين رباط چنين نوشته است: «ذکر ابنيه و عماراتي که اتابک مظفرالدين ابوبکر بن سعد در عهد سلطنت ساخته، دارالشفايي معتبر اندرون شيراز درطرف قبله گاه و دو رباط مظفري است در بيضاء و يکي رباط مظفري است در ابرقوه.»

قلعه مذکور دربين مردم ابرکوه به نام قلعة عباسي نيز معروف است.