قلعه شهرسب

قلعه اي عظيم با سردري رفيع است که هسته اوليه اين مجتمع مسکوني را مي توان به دورة صفويه نسبت داد. اين قلعه داراي برج و بارو بوده،کوچه ها و خانه هاي داخل آن به صورت شطرنجي طراحي شده اند و اکثر خانه ها در طرفين کوچه ها قرار دارند. به نظر مي رسد که با افزايش جمعيت داخل قلعه در زمان قاجار از طرفين حصار بيروني قلعه به فاصله 25 متر حصار دومي را ايجاد کرده اند و در حد فاصل دو حصار تعداد زيادي واحد مسکوني از خشت ساخته شده است و به اين ترتيب قلعه توسعه يافته است. همچنين قلعه مزبور با دو حصار متحدالمرکز داراي شانزده برج و نيم برج مي باشد.

قلعه شهرسب به شماره 13724 درتاریخ 25/8/84 د رفهرست آثارملی به ثبت رسیده است.